BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Wednesday, 14 March, 2012

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--TATWAMULUP.B.SRINIVAS

కడునడుసు చొరనేల కాళ్ళుకడుగగనేల
కడలేనిజన్మసాగరమీదనేల


దురితంబునకునెల్లదొడవు మమకారంబు
లరిదిమమతలకు దొడ వడియాసలు
గురుతయినయాసలకు గోరికలు జీవనము
పరగనన్నిటికి లంపటమె కారణము


తుదలేనిలంపటము దు:ఖహేతువు దు:ఖ-
ముదుటయినతాపమున కుండగ జోటు
పదిలమగు తాపంబు ప్రాణసంకటములీ-
మదము పెంపునకు దనమనసుకారణము


వెలయ దనమనసునకు వేంకటేశుడు గర్త
బలిసి యాతని దలచుపనికి దా కర్త
తలకొన్నతలపులివి దైవమానుషముగా
దలచి యాత్మేశ్వరుని దలపంగవలదాkaDunaDusu coranEla kALLukaDugaganEla
kaDalEnijanmasAgaramIdanEla


duritaMbunakunelladoDavu mamakAraMbu
laridimamatalaku doDa vaDiyAsalu
gurutayinayAsalaku gOrikalu jIvanamu
paragananniTiki laMpaTame kAraNamu


tudalEnilaMpaTamu du:khahEtuvu du:kha-
muduTayinatApamuna kuMDaga jOTu
padilamagu tApaMbu prANasaMkaTamulI-
madamu peMpunaku danamanasukAraNamu


velaya danamanasunaku vEMkaTESuDu garta
balisi yAtani dalacupaniki dA karta
talakonnatalapulivi daivamAnuShamugA
dalaci yAtmESwaruni dalapaMgavaladA
ANNAMAYYA LYRICS--BOOK NO.1
SAMKIRTANA--251
RAGAM MENTIONED--MUKHARI
No comments:

Post a Comment