BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Thursday, 21 May, 2015

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU---- LAKSHMI NARASIMHA
chittaja gurudaa O


చిత్తజగరుడ శ్రీనరసింహ |
బత్తి సేసేరు మునులు పరికించవయ్య ||

చ|| సకలదేవతలును జయవెట్టు చున్నారు |
     చకితులై దనవులు సమసిరదె |
     అకలంకయగు లక్ష్మి అటు నీతొడపై నెక్కె |
     ప్రకటమైన నీకోపము మానవయ్య ||

చ|| తుంబురు నారదులు దొరకొని పాడేరు |
     అంబుజాసనుండభయమ డిగీనదె |
     అంబరవీధి నాడేరు అచర లందరు గూడి |
     శంబరరిపు జనక శాంతము చూపవయ్యా ||

చ|| హత్తి కొలిచేరదె యక్షులును గంధర్వులు |
     చిత్తగించు పొగడేరు సిద్ధ సాధ్యులు |
     సత్తుగ నీ దాసులము శరణుజొచ్చితిమిదె |
     ఇత్తల శ్రీవేంకటేశ ఏలు కొనవయ ||
cittajagaruDa SrInarasiMha |
batti sEsEru munulu parikiMcavayya ||

ca|| sakaladEvatalunu jayaveTTu cunnAru |
     cakitulai danavulu samasirade |
     akalaMkayagu lakShmi aTu nItoDapai nekke |
     prakaTamaina nIkOpamu mAnavayya ||

ca|| tuMburu nAradulu dorakoni pADEru |
     aMbujAsanuMDaBayama DigInade |
     aMbaravIdhi nADEru acara laMdaru gUDi |
     SaMbararipu janaka SAMtamu cUpavayyA ||

ca|| hatti kolicErade yakShulunu gaMdharvulu |
     cittagiMcu pogaDEru siddha sAdhyulu |
     sattuga nI dAsulamu SaraNujoccitimide |
     ittala SrIvEMkaTESa Elu konavaya ||

Wednesday, 14 May, 2014

ANNAMAYYA STUTI
తాళ్ళపాక అన్నమయ్యా దైవము నీవె మాకు
వేళమె శ్రీహరిగానే వెరవానతిచ్చితివి

గురుడవు నీవే సుమీ కుమతినైన నాకు
సరవి బ్రహ్మోపదేశం చేసితి
పరమబంధుడవైన పరికింప నీవే సుమీ
వరుసనె చెడకుండా  వహించుకొంటివి

తల్లివైన నీవేసుమీ తగిన విషయాలలో
వల్లదాన వడకుండా వతికించితి
అల్లుకొని తోడూనీడవైన నీవే సుమీ
చిల్లరమయలలోన చెడకుండా చేసితి

దాతవు నీవే సుమీ తగు శ్రీవేంకటనాధ
నా తలపులలోన నిలిచి నమ్మజేసితివి
యేతల చూచిన నాకు నేడుగడయూ నీవై
ఆతల యీతల నన్ను ఆదుకొని గాచితి


taaLLapaaka annamayyaa daivamu neeve maaku
vELame SrIharigaanE veravaanatichcitivi

guruDavu nIvE sumI kumatinaina naaku
saravi brahmOpadESam cEsiti
paramabamdhuDavaina parikimpa neevE sumee
varusane ceDakuMDA  vahimchukomTivi

tallivaina neevEsumee tagina vishayaalalO
valladaana vaDakuMDA vatikimchiti
allukoni tODooneeDavaina neevE sumee
chillaramayalalOna ceDakumDA cEsiti

daatavu neevE sumee tagu SrIvEmkaTanaadha
naa talapulalOna nilichi nammajEsitivi
yEtala choochina naaku nEDugaDayoo neevai
aatala yeetala nannu aadukoni gaaciti
Saturday, 13 July, 2013

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--TATWAMULUG.N.NAIDU

అడుగరె యీ మాట అతని మీరందరును
యెడయని చోటను యిగిరించు ప్రియము

పొరపొచ్చమగుచోట పొసగవు మాతలు
గరిమ నొరసితేను కలగు మతి
సరవులు లేనిచోట చలము వెగ్గళమౌను
నొరసి పెనగేచోట నుమ్మగిలు వలపు

వొలసినొల్లనిచోట వొనరవు నగవులు
బలిమి చేసేటిచోట పంతము రాదు
అలుకచూపేచోట  అమరదు వినయము
చలివాసి వుండేచోట చండిపడు పనులు

ననుపులేనిచోట నమ్మిక చాలదు పొందు-
అనుమానమైనచోట  నంటదు రతి
యెనసినాడు శ్రీవేంకటేశుడు నన్నింతలోనే
తనివిలేనిచోట దైవారు కొర్కులు

adugare yee maaTa atani mIramdarunu
yeDayani chOTanu yigirimchu priyamu

porapochchamaguchOTa posagavu maatalu
garima norasitEnu kalagu mati
saravulu lEnichOTa chalamu veggaLamounu
norasi penagEchOTa nummagilu valapu

volasinollanichOTa vonaravu nagavulu
balimi chEsETichOTa pamtamu raadu
alukacoopEchOTa  amaradu vinayamu
chalivaasi vumDEchOTa chaMDipaDu panulu

nanupulEnichOTa nammika chaaladu pomdu-
anumaanamainachOTa  namTadu rati
yenasinaaDu SrIvEmkaTESuDu nannimtalOnE
tanivilEnichOTa daivaaru korkulu


ANNMAYA LYRICS BOOK NO--24
SAMKIRTANA--498
RAGAM MENTIONED--SALAMGAM

Friday, 12 July, 2013

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--TATWAMULU
G.N.NAIDU
నానా  దిక్కులా నరులెల్లా 
వానలలోనే వత్తురు గదలి

సతులు సుతులు బరుసరులు బాంధవులు
హితులు గొలువగా నిందరును
శతసహస్రయోజనవాసులును సు-
వ్రతముల తోడనే వత్తురు కడలి

ముడుపులు జాళెలు మొగి దలమూటలు
కడలేని ధనము గాంతలును
కడుమంచి మణులు కరులు దురగములు
వడిగొని చెలగుచు వత్తురు గదలి

మగుటవర్ధనులు మండలేశ్వరులు 
జగదేకపతులు జతురులును
తగువేంకటపతి దరుసింపగ బహు-
వగల సంపదల వత్తురు గదలి 

nAnAdikkula narulellA 

vAnalalOnane vatturu gadali

satulu sutulu barusarulu bAMdhavulu 
hitulu goluvagA niMdarunu
SatasahasrayOjanavAsulu su- 

vratamulatODane vatturu gadali 

muDupulu jALelu mogi dalamUTalu 

kaDalEnidhanamu gAMtalunu
kaDumaMcimaNulu karulu duragamulu

vaDigoni celagucu vatturu gadali

maguTavardhanulu maMDalESvarulu

jagadEkapatulu jaturulunu
taguvEMkaTapati daruSiMpaga bahu-

vagalasaMpadala vatturu gadali 

ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--1
SAMKIRTANA NO--346
RAGAM MENTIONED--AHIRI

Friday, 11 January, 2013

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--SRUNGARAMEMTA MOHAMO GANI


ఎంత మోహమో కాని ఇతడు నీమీదను
సంతతము బాయకిటు సరుస నున్నాడు

పలుకవే పతితోడ పగడవాతెర దెరచి
చిలుకవే సెలవులను చిరునవ్వులు
మొలకసిగ్గులివేల మోనంబు లింకనేల
కలయికకు వచ్చి ఇదె కాచుకొన్నాడు

కనుగొనవె వొకమాటు కలువకన్నుల నితని
పెనగవే కరములను ప్రియము చల్లి
పొనిగేటి తమకమేల పొసగి గుట్టికనేల
నినుగదియువేడుకను నిలుచున్నవాడూ

కొసరవే యీవేళ కూరిములు సారెకును
విసరవే సణగు లిటు వేమారును
వెస రతుల మరిగి శ్రీవేంకటేశుడు గూడి
సుసరమున నీతోడ జొక్కుచున్నాడు


eMta mOhamO kAni itaDu nImIdanu
saMtatamu bAyakiTu sarusa nunnADu

palukavE patitODa pagaDavAtera derachi
chilukavE selavulanu chirunavvulu
molakasiggulivEla mOnaMbu liMkanEla
kalayikaku vachchi ide kAchukonnADu

kanugonave vokamATu kaluvakannula nitani
penagavE karamulanu priyamu challi
ponigETi tamakamEla posagi guTTikanEla
ninugadiyuvEDukanu niluchunnavADU

kosaravE yIvELa kUrimulu sArekunu
visaravE saNagu liTu vEmArunu
vesa ratula marigi SrIvEMkaTESuDu gUDi
susaramuna nItODa jokkuchunnADu

ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--28
SAMKIRTANA NO--65
RAGAM MENTIONED--AHIRI
UNABLE TO UPLOAD IN ESNIPS 
PLZ DOWNLOAD THE SAMKIRTANA FRM SRAVAN'S FOLDER AND LISTEN..


Wednesday, 9 January, 2013

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--CHAKRAM


BKP
చక్రమా హరి చక్రమా
వక్రమైన దనుజుల వక్కలించవో

చుట్టి చుట్టి పాతాళము చొచ్చి హిరణ్యాక్షుని
చట్టలు చీరిన ఓ చక్రమా
పట్టిన శ్రీహరి చేత పాయక ఈ జగములు
ఒట్టుకొని కావ గదవొ ఓ చక్రమా

పానుకొని దనుజుల బలు కిరీట మణుల
సానల దీరిన ఓ చక్రమా
నానా జీవముల ప్రాణములు గాచి ధర్మ-
మూని నిలువ గదవో ఓ చక్రమా

వెఱచి బ్రహ్మాదులు వేద మంత్రముల నీ
వుఱుట్లు కొనియాడే రో చక్రమా
అఱిముఱి తిరు వేంకటాద్రీశు వీధుల
ఒఱవుల మెఱయుదువో చక్రమా

chakramaa hari chakramaa
vakramaina danujula vakkalinchavO

chuTTi chuTTi paataaLamu chochchi hiraNyaakshuni
chaTTalu cheerina O chakramaa
paTTina SrIhari chEta paayaka ee jagamulu
oTTukoni kaava gadavo O chakramaa

paanukoni danujula balu kireeTa maNula
saanala deerina O chakramaa
naanaa jeevamula praaNamulu gaachi dharma-
mUni niluva gadavO O chakramaa

ve~rachi brahmaadulu vEda mantramula nee
vu~ruTlu koniyaaDE rO chakramaa
a~rimu~ri tiru vEnkaTaadrISu veedhula
o~ravula me~rayuduvO chakramaa


ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--1
SAMKIRTANA--183
RAGAM MENTIONED--PADI

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--MELUKOLUPU


PRIYA SISTERS

ప : మేలుకొనవే నీలమేఘవర్ణుడా
వేళ తప్పకుండాను శ్రీవేంకటేశుడా

చ : మంచముపై నిద్రదేర మల్లెల వేసేరు
ముంచి తుఱుము ముడువ మొల్లల వేసేరు
కంచము పొద్దారగించ కలువల వేసేరు
పింఛపు చిక్కుదేర సంపెంగల వేసేరు

చ : కలసిన కాకదేర గన్నేరుల వేసేరు
వలపులు రేగీ విరజాజుల వేసేరు
చలువగా వాడుదేర జాజుల వేసేరు
పులకించ గురువింద పూవుల వేసేరు

చ : తమిరేగ గోపికలు తామరల వేసేరు
చెమటార మంచి తులసిని వేసేరు
అమర శ్రీవేంకటేశ అలమేలుమంగ నీకు
మమతల పన్నీటి చేమంతుల వేసేరు


pa : maelukonavae neelamaeghavarNuDaa
vaeLa tappakuMDaanu SreevaeMkaTaeSuDaa

cha : maMchamupai nidradaera mallela vaesaeru
muMchi tu~rumu muDuva mollala vaesaeru
kaMchamu poddaaragiMcha kaluvala vaesaeru
piMChapu chikkudaera saMpeMgala vaesaeru

cha : kalasina kaakadaera gannaerula vaesaeru
valapulu raegee virajaajula vaesaeru
chaluvagaa vaaDudaera jaajula vaesaeru
pulakiMcha guruviMda poovula vaesaeru

cha : tamiraega gOpikalu taamarala vaesaeru
chemaTaara maMchi tulasini vaesaeru
amara SreevaeMkaTaeSa alamaelumaMga neeku
mamatala panneeTi chaemaMtula vaesaeru


ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--15
SAMKIRTANA NO--200
RAGAM MENTIONED--BHUPALAM

Monday, 7 January, 2013

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--TATWAMULU

Photo: పరమాత్ముడు నిత్యుడు, సత్యుడు, శాశ్వతుడు. అందునా వెంకటాద్రి మీది విభుడు... ప్రత్యక్షమైన పరబ్రహ్మ స్వరూపము అంటున్నారు అన్నమయ్య. ఆ మూర్తి..... లోకాలు ఏలే మూర్తి, బ్రహ్మాదులు వెదకే మూర్తి, మోక్షమిచ్చే మూర్తి, లోకహితుడైన మూర్తి, ముగ్గురయ్యల మూల మూర్తి, సర్వాత్ముడైన మూర్తి. ఆ దేవుడు..... ఎన్నో రూపాల్లో జన్నించి, ఎన్నెన్నో రూపాల్లో కొలువై, ఆయన కళ్ళు సూర్యచంద్రులు, జీవలన్నీ ఆయనరూపులే, ఆయనే చైతన్యానికి ప్రతిరూపం. ఆ వేల్పు.... ఒక పాదం ఆకాశాన్ని తాకగా, మరో పాదం భూమిపై నిలిచి ఉంది. ఆయన శ్వాస మహామారుతం, ఆయన దాసులే పుణ్యులు, ఆయనే సర్వేశుడు, పరమేశుడు, సకల చరాచర సృష్టికి హితం గూర్చే వాడు. ఆయనే తిరువేంటాద్రి విభుడంటూ... విశ్వమంతా శ్రీహరే అని వర్ణించారు అన్నమయ్య.

ఈ మధ్యే శ్రీరామదాసు సినిమాలోనూ ఈ కీర్తనను పోలిని పాటే ఉంచడం విశేషం. అల్లా... అంటూ ప్రారంభమై ఏ వేల్పు ఎల్ల వేల్పులును గొలిచెడి వెల్పు....... ఏ మూర్తి ఘనమూర్తి, ఏ మూర్తి గుణకీర్తి అంటూ సాగుతుంది. అది ఈ కీర్తన నుంచి పుట్టనదే.

యేవేల్పుపాదయుగ మిలయునాకాశంబు
యేవేల్పుపాదకేశాంతం బనంతంబు
యేవేల్పునిశ్వాస మీమహామారుతము
యేవేల్పునిజదాసు లీపుణ్యులు
యేవేల్పు సర్వేశు డేవేల్పు పరమేశు-
డేవేల్పు భువనైకహితమనోభావకుడు
యేవేల్పు కడుసూక్ష్మ మేవేల్పు కడుఘనము
ఆవేల్పు తిరువేంకటాద్రివిభుడు

నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు
సత్యాత్ముడై యుండి సత్యమై తానుండు
ప్రత్యక్షమై యుండి బ్రహ్మమై యుండు సం
స్తుత్యుడీ తిరువేంకటాద్రివిభుడు

ఏమూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడునాత
డేమూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడునాత
డేమూర్తి నిజమోక్షమియ్య జాలెడునాత
డేమూర్తి లోకైకహితుడు
యేమూర్తి నిజమూర్తి యేమూర్తియును గాడు
యేమూర్తి త్రైమూర్తు లేకమైనయాత
డేమూర్తి సర్వాత్ము డేమూర్తి పరమాత్ము-
డామూర్తి తిరువేంకటాద్రివిభుడు

యేదేవుదేహమున నిన్నియును జన్మించె
నేదేవుదేహమున నిన్నియును నణగె మరి
యేదేవువిగ్రహం బీసకల మింతయును
యేదేవునేత్రంబు లినచంద్రులు
యేదేవు డీజీవులిన్నింటిలో నుండు
నేదేవుచైతన్య మిన్నిటికి నాధార
మేదేవు డవ్యక్తు డేదేవు డద్వంద్వదు-
డాదేవుడీ వేంకటాద్రివిభుడు

యేవేల్పుపాదయుగ మిలయునాకాశంబు
యేవేల్పుపాదకేశాంతం బనంతంబు
యేవేల్పునిశ్వాస మీమహామారుతము
యేవేల్పునిజదాసు లీపుణ్యులు
యేవేల్పు సర్వేశు డేవేల్పు పరమేశు-
డేవేల్పు భువనైకహితమనోభావకుడు
యేవేల్పు కడుసూక్ష్మ మేవేల్పు కడుఘనము
ఆవేల్పు తిరువేంకటాద్రివిభుడు
V ANANDA BHATTAR
నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు
సత్యాత్ముడై యుండి సత్యమై తానుండు
ప్రత్యక్షమై యుండి బ్రహ్మమై యుండు సం-
స్తుత్యుడీ తిరువేంకటాద్రివిభుడు

 ఏమూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడునాత-
డేమూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడునాత-
డేమూర్తి నిజమోక్షమియ్య జాలెడునాత-
డేమూర్తి లోకైకహితుడు
యేమూర్తి నిజమూర్తి యేమూర్తియును గాడు
యేమూర్తి త్రైమూర్తు లేకమైనయాత-
డేమూర్తి సర్వాత్ము డేమూర్తి పరమాత్ము-
డామూర్తి తిరువేంకటాద్రివిభుడు


యేదేవుదేహమున నిన్నియును జన్మించె
నేదేవుదేహమున నిన్నియును నణగె మరి
యేదేవువిగ్రహం బీసకల మింతయును
యేదేవునేత్రంబు లినచంద్రులు
యేదేవు డీజీవులిన్నింటిలో నుండు
నేదేవుచైతన్య మిన్నిటికి నాధార-
మేదేవు డవ్యక్తు డేదేవు డద్వంద్వదు-
డాదేవుడీ వేంకటాద్రివిభుడు

యేవేల్పుపాదయుగ మిలయునాకాశంబు
యేవేల్పుపాదకేశాంతం బనంతంబు
యేవేల్పునిశ్వాస మీమహామారుతము
యేవేల్పునిజదాసు లీపుణ్యులు
యేవేల్పు సర్వేశు డేవేల్పు పరమేశు-
డేవేల్పు భువనైకహితమనోభావకుడు
యేవేల్పు కడుసూక్ష్మ మేవేల్పు కడుఘనము
ఆవేల్పు తిరువేంకటాద్రివిభుడు


 nityaatmuDai yuMDi nityuDai velugoMdu
satyaatmuDai yuMDi satyamai taanuMDu
pratyakshamai yuMDi brahmamai yuMDu saM-
stutyuDee tiruveMkaTaadrivibhuDu

cha : emoorti lOkaMbulella neleDunaata-
Demoorti brahmaadulella vedakeDunaata-
Demoorti nijamOkshamiyya jaaleDunaata-
Demoorti lOkaikahituDu
yemoorti nijamoorti yemoortiyunu gaaDu
yemoorti traimoortu lekamainayaata-
Demoorti sarvaatmu Demoorti paramaatmu-
Daamoorti tiruveMkaTaadrivibhuDu

 yedevudehamuna ninniyunu janmiMche
nedevudehamuna ninniyunu naNage mari
yedevuvigrahaM beesakala miMtayunu
yedevunetraMbu linachaMdrulu
yedevu DeejeevulinniMTilO nuMDu
nedevuchaitanya minniTiki naadhaara-
medevu Davyaktu Dedaevu DadvaMdvadu-
DaadevuDee veMkaTaadrivibhuDu

 yevelpupaadayuga milayunaakaaSaMbu
yevelpupaadakeSaaMtaM banaMtaMbu
yevelpuniSvaasa meemahaamaarutamu
yevelpunijadaasu leepuNyulu
yevelpu sarveSu Develpu parameSu-
Develpu bhuvanaikahitamanObhaavakuDu
yevelpu kaDusookshma mevelpu kaDughanamu
aavelpu tiruveMkaTaadrivibhuDu
ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--10
SAMKIRTANA NO-75
RAGAM MENTIONED--SRIRAGAM