BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Tuesday, 13 March, 2012

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--HANUMAN
G.N.NAIDU

అంజనాతనయు(డైన హనుమంతుడు
రంజితపుమతంగపర్వతహనుమంతు(డు


రాకాసునెల్లా(గొట్టి రావణుని భంగపెట్టి
ఆకాసము మోచెనదే హనుమంతు(డు
చేకొనియుంగరమిచ్చి సీతకు సేమముచెప్పె
భీకరప్రతాపపు పెద్ద హనుమంతు(డు


రాముని మెప్పించి మధ్యరాతిరి సంజీవి దెచ్చి
ఆముకొని యున్నా(డు హనుమంతు(డు
స్వామికార్యమునకే సరిపేరువడ్డవా(డు
ప్రేమముతో పూజగొనీ పెద్దహనుమంతు(డు


ఉదయాస్తశైలముల కొక్కజంగగా( జా(చి
అదెసూర్యుతో( జదివె హనుమంతు(డు
యెదుటశ్రీవేంకటేశుకిష్టు(డై రామజపాన(
బెదవులు గదలించీ( బెద్దహనుమంతు(డు
aMjanaatanayu(Daina hanumaMtuDu
ramjitapumataMgaparvatahanumaMtu(Du

rAkAsunellA(goTTi rAvaNuni bhamgapeTTi
AkAsamu mOcenadE hanumaMtu(Du
cEkoniyumgaramicci sItaku sEmamuceppe
bhIkaraprataapapu pedda hanumamtu(Du

raamuni meppimci madhyaraatiri samjIvi decci
Amukoni yunnA(Du hanumamtu(Du
swAmikaaryamunakE saripEruvaDDavA(Du
prEmamutO pUjagonI peddahanumamtu(Du

udayaastaSailamula kokkajamgagA( jA(ci
adesUryutO( jadive hanumamtu(Du
yeduTaSrIvEMkaTESukiShTu(Dai raamajapaana(
bedavulu gadalimcI( beddahanumaMtu(Du
ANNAMAYYA LYRICS BOOK.NO.3
SAMKIRTANA NO.143
RAGAM MENTIONED--SALAMGANATA

No comments:

Post a Comment