BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Saturday, 25 February, 2012

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--TATWAMULU

 
G.N.NAIDU
జలజనాభ హరి జయ జయ 
యిల మానేరము లెంచకువయ్యా 


బహుముఖముల నీప్రపంచము 
సహజగుణంబుల చంచలము 
మహిమల నీ విది మరి దిగవిడువవు 
విహరణ జీవులు విడువగ గలరా 


పలునటనలయీప్రకృతి యిది 
తెలియగ గడునింద్రియవశము 
కలిసి నీ వందే కాపురము 
మలినపు జీవులు మానగగలరా 


 యిరవుగ శ్రీవేంకటేశుడ నీమాయ
మరలుచ నీవే సమర్థుడవు 
శరణనుటకే నే శక్తుడను 
పరు లెవ్వరైనా బాపగలరా 
 jalajanABa hari jaya jaya |
yila mAnEramu leMcakuvayyA 


 bahumuKamula nIprapaMcamu
 sahajaguNaMbula caMcalamu 
mahimala nI vidi mari digaviDuvavu 
viharaNa jIvulu viDuvaga galarA 


palunaTanalayIprakRuti yidi 
teliyaga gaDuniMdriyavaSamu 
kalisi nI vaMdE kApuramu 
malinapu jIvulu mAnagagalarA 


yiravuga SrIvEMkaTESuDa nImAya 
maraluca nIvE samarthuDavu 
SaraNanuTakE nE SaktuDanu 
paru levvarainA bApagalarA 

No comments:

Post a Comment