BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Saturday, 23 July, 2011

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU__RAMA
G.N.NAIDU
శరణు శరణు విభీషణ వరదా
శరధిబంధన రామ సర్వగుణస్తోమ


మారీచసుబాహుమదమర్దన తాటకహర
కౄరేంద్రజిత్తుల గుండుగండా
దారుణకుంభకర్ణదనుజశిరచ్ఛేదక
వీరప్రతాపరామ విజయాభిరామ


వాలినిగ్రహ సుగ్రీవరాజ్యస్థాపక
లాలితవానరబల లంకాపహార
పాలితసవనాహల్యపాపవిమోచక
పౌలస్త్యహరణ రామ బహుదివ్యనామ


శంకరచాపభంజక జానకీమనోహర
పంకజాక్ష సాకేతపట్టణాధీశ
అంకితబిరుద శ్రీవేంకటాద్రినివాస
ఓంకారరూప రామ వురుసత్యకామ

SaraNu SaraNu vibhIshaNa varadA
SaradhibaMdhana rAma sarwaguNastOma


mArIchasubAhumadamardana tATakahara
kRrEMdrajittulaguMDugaMDA
dAruNakuMbhakarNadanujaSirachChEdaka
vIrapratAparAma vijayAbhirAma


vAlinigraha sugrIvarAjyasthApaka
lAlitavAnarabala laMkApahAra
pAlitasavanAhalyapApavimOchaka
paulastyaharaNa rAma bahudivyanAma


SaMkarachApabhaMjaka jAnakImanOhara
paMkajAksha sAkEtapaTTaNAdhISa
aMkitabiruda SrIvEMkaTAdrinivAsa
OmkArarUpa rAma vurusatyakAma

No comments:

Post a Comment