BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Tuesday, 26 July, 2011

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU__RAMAMambalamSis.
నమో నమో రఘుకుల నాయక దివిజవంద్య
నమో నమో శంకర నగజానుత 


విహితధర్మపాలక వీరదశరథరామ
గహనవాసిని తాటకమర్దన-
అహల్యాశాపవిమోచన అసురకులభంజన
సహజవిశ్వామిత్ర సవనరక్షక 


హర కోదండహర సీతాంగనావల్లభ
ఖరదూషణారి వాలిగర్వాపహ 
ధరణిదనుజాది దనుజులపాలక
శరధి రంగ కృత్య సౌమిత్రిసమేత


బిరుద రావణశిరోభేదక విభీషణవరద
సాకేతపురవాస రాఘవ నిరుపమ 
శ్రీ వేంకట నిలయ-నిజ సకల
పురవరవిహార, పుండరీకాక్ష

namO namO raGukula nAyaka divijavaMdya
namO namO SaMkara nagajAnuta 

vihitadharmapAlaka vIradaSaratharAma
gahanavAsini tATakamardana-
ahalyASApavimOcana asurakulaBaMjana
sahajaviSvAmitra savanarakShaka 

hara kOdaMDahara sItAMganAvallaBa
KaradUShaNAri vAligarvApaha 
dharaNidanujAdi danujulapAlaka
Saradhi raMga kRtya saumitrisamEta

biruda rAvaNaSirOBEdaka viBIShaNavarada
sAkEtapuravAsa rAGava nirupama 
SrI vEMkaTa nilaya-nija sakala
puravaravihAra, puMDarIkAkSha

No comments:

Post a Comment