BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Thursday, 15 November, 2012

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--TATWAMULUNITYASREE

N.C.SATYANARAYANA/saraswati/khandachapu


అదిగాక నిజమతం బదిగాక యాజకం-
బదిగాక హృదయసుఖ మదిగాక పరము

అమలమగు విజ్ఞానమను మహాధ్వరమునకు-
నమరినది సంకల్పమనుమహాపశువు
ప్రమదమనుయూపగంబమునవిశసింపించి
విమలేందు యాహుతులు వేల్పంగవలదా

అరయ నిర్మమకారమాచార్య్డై చెలగ
వరుసతో ధర్మదేవత బ్రహ్మగాగ
దొరకొన్నశదమాదులు దానదైర్యభా-
స్వరగుణాదులు విప్రసమితి గావలదా

తిరువేంకటాచలాధిపు నిజధ్యానంబు
నరులకును సోమపానంబు గావలదా
పరగ నాతనికృపా పరిపూర్ణజలధిలో
నరుహులై యవబృథంబాడంగవలదా
adigAka nijamataM badigAka yAjakam-
badigAka hRdayasukha madigAka paramu

amalamagu vij~nAnamanu mahAdhwaramunaku-
namarinadi samkalpamanumahaapaSuvu
pramadamanuyUpagaMbamunaviSasimpimci
vimalEmdu yAhutulu vElpamgavaladA

araya nirmamakAramAcAryDai celaga
varusatO dharmadEvata brahmagAga
dorakonnaSadamAdulu daanadairyabhaa-
swaraguNAdulu viprasamiti gAvaladA

tiruvEMkaTAcalAdhipu nijadhyAnambu
narulakunu sOmapAnaMbu gAvaladA
paraga nAtanikRpaa paripUrNajaladhilO
naruhulai yavabRthambADamgavaladA 

ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--10
SAMKIRTANA NO--40
RAGAM MENTIONED--SRIRAGAM


TALAM_KHANDA CHAPU, ADITALAM, 


No comments:

Post a Comment