BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Monday, 2 April, 2012

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--RAMADWARAM LAKSHMI
రామునికి శరణంటే రక్షించీ బ్రదుకరో
యేమిటికి విచారాలు యికదైత్యులాల

చలమున తాటకి జదిపినబాణము
లలిమారీచసుబాహులపై బాణము
మెలగీ పరశురాము మెట్లేసిన బాణము
తళతళమెరసీని తలరో యసురలు

మాయమృగముమీద మరివేసిన బాణము
చేయిచాచి వాలినేసిన బాణము
తోయధిమీదనటు తొడిగినబాణము
చాయలు దేరుచున్నది చనరోదైత్యేయులు

తగ కుంభకర్ణుని తలద్రుంచిన బాణము
జిగిరావణు పరిమార్చిన బాణము
మిగుల శ్రీవేంకటేశు మేటిపోదలోనున్నది
పగసాధించీనిక బారరో రాకాసులు

rAmuniki SaraNaMTE rakshimcI bradukarO
yEmiTiki vicArAlu yikadaityulAla


calamuna tATaki jadipinabANamu
lalimArIcasubAhulapai bANamu
melagI paraSurAmu meTlEsina bANamu
taLataLamerasIni talarO yasuralu


mAyamRgamumIda marivEsina bANamu
cEyicAci vAlinEsina bANamu
tOyadhimIdanaTu toDiginabANamu
cAyalu dErucunnadi canarOdaityEyulu


taga kumbhakarNuni taladruMcina bANamu
jigirAvaNu parimArcina bANamu
migula SrIvEMkaTESu mETipoadalOnunnadi
pagasAdhimcInika bArarO rAkAsulu
ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--4
SAMKIRTANA NO--283
RAGAM--SAMAMTAM

No comments:

Post a Comment